Skip to content

Professionals

Op deze pagina kunt u de sociale kaart vinden van de gemeente Alkmaar als het gaat om hulpaanbod bij (problematiek gerelateerd aan) scheiding.

Er kan voor inwoners gebruik worden gemaakt van voorliggende preventieve hulp of, wanneer er sprake is van ‘scheidingsproblematiek’, van jeugdhulp. Er is een breed aanbod van interventies, trainingen en methodieken. Vanuit het wijkteam worden diverse van deze interventies aangeboden, waarbij sprake is van eclectische-integratieve hulp. Vanzelfsprekend is er voor elke inwoner hulp op maat en kiest men hierbij voor de hulpvorm die het best bij de situatie past.

Hulpaanbod

Cursussen en ondersteuning voor ouders

Alle ondersteuning is kosteloos voor de inwoners van de gemeente Alkmaar.

Relatiegesprekken en ondersteuning MEE & de Wering

Soms loopt het niet lekker binnen uw relatie, gezin of familie. Dat kan betekenen dat er veel strijd is of elkaar niet begrijpt. Het kan ook zijn dat er in het gezin een dierbare is weggevallen of dat er sprake is van geweld binnen de relatie. Begeleiding, bemiddeling of een cursus op dit gebied kan dan soms uitkomst bieden. De sociaal werkers van MEE & de Wering kunnen u met raad en daad bijstaan bij vele onderwerpen, zoals:

 • Ik ga scheiden en merk dat mijn kinderen daar last van hebben. Hoe gaan we nu verder?
 • Het contact met mijn ex-partner loopt slecht. Ook de omgangsregeling geeft veel problemen.
 • Ik word mishandeld door mijn partner.
 • Er zijn veel hulpverleners en mensen in mijn omgeving. Dat geeft verwarring. Hoe moet ik daarmee omgaan?
 • Mijn partner en mijn ouders hebben ruzie. Dit geeft veel spanning.
 • Ik heb zelf problemen en merk dat mijn kind daar last van heeft. Wat kan ik doen?

Meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact op met Mee & de Wering via 088 – 00 75 000. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 -12.00 uur.

Cursus Positief Opvoeden

(2-12 jaar)

Deze cursus helpt de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe u gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe u om kunt gaan met ongewenst gedrag. De cursus is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (2-12 jaar) met problemen in hun gedrag én die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding.

De cursus Positief Opvoeden bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten van twee uur, waarin u informatie krijgt en opvoedingsvaardigheden leert.

Geldzaken en Huisvesting

Voor vragen en advies over financiële zaken, kunt u terecht bij Haltewerk. Wilt u zich inschrijven voor een sociale huurwoning? Lees dan de informatie over inschrijven als woningzoekende. Belangrijk om te weten: Echtscheiding geldt niet als reden voor een woonurgentie aanvraag.

Mediation

Mediation is gericht op maatwerk en op wat in uw situatie tot goede afspraken leidt. De kracht van mediation is juist om er samen uit te komen, zodat er sprake is van win-win. Bij mediation hebben (ex)partners zelf de regie en gaan zij samen met een neutrale en onafhankelijke deskundige (de mediator) om tafel om afspraken te maken die voor beiden acceptabel zijn, bijvoorbeeld over de kinderen, partner- of kinderalimentatie.

Voorwaarde voor mediation is dat (ex)partners bereid zijn naar de ander te luisteren en open staan voor alternatieve oplossingen, die aansluiten bij individuele- en/of gemeenschappelijke belangen.

De kosten van mediation zijn vaak lager dan bij een gerechtelijke procedure. Wanneer aan de voorwaarde van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt voldaan, betaalt de overheid een vast bedrag voor (een deel van) de kosten van de mediation.

Meer informatie over mediation is te verkrijgen bij het Juridisch Loket.

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket geeft gratis eerstelijns juridisch advies en informatie. Op www.juridischloket.nl staat nuttige informatie over veel voorkomende juridische kwesties, zoals de echtscheidingsprocedure, gezag, omgangsregeling, alimentatie, toeslagen of huisvesting.

De juristen geven onafhankelijk advies tijdens het inloopspreekuur, aan de telefoon of via de mail. Is er meer tijd nodig om een vraag te beantwoorden? Dan kan onze jurist besluiten een afspraak te maken. Als het Juridisch Loket de vraag niet kan beantwoorden, verwijzen ze door naar de juiste instantie. Dat kan bijvoorbeeld een advocaat, mediator, gemeente of andere netwerkpartner zijn.

De actuele tijden van het inloopspreekuur van het Juridisch Loket Alkmaar vindt u op de website van het Juridisch Loket. U kunt daarnaast ook iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met een van de juristen via 0900-8020 (€0,10 p/min) of tussen 17.00 en 9.00 uur uw vraag stellen via het e-mailformulier.

Hulpaanbod

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van opvoeding en omgang

Opvoedspreekuur

Voor alle vragen over opvoeding of ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 19 jaar, kunt u terecht op het Opvoedspreekuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De opvoedadviseur kijkt samen met de ouder(s) naar antwoorden op en oplossingen voor vragen en problemen in de opvoeding. Dit gebeurt volgens de methode van Positief Opvoeden in maximaal vier gesprekken. Heeft u meer of andere hulp nodig, dan kan de opvoedadviseur u verder op weg helpen. Wanneer u hebt besloten als ouders uit elkaar te gaan, kunt u bij de opvoedadviseur terecht met vragen zoals: Hoe kunnen we ons kind het beste vertellen dat we gaan scheiden? Of: ons kind lijkt ons tegen elkaar uit te spelen, wat kunnen we daar aan doen? Een afspraak maken kan via 088-0100550.

Ouderschap blijft

MEE & de Wering ondersteunt ouders om het proces van uit elkaar gaan goed te laten verlopen in het belang van de kinderen. Het openlijk en langdurig uitvechten van conflicten tussen ouders vormt een groot risico op het ontstaan van problemen bij kinderen. Het doel is om een streep te zetten onder de strijd met de ex-partner en gezamenlijk invulling te leren geven aan het ouderschap. Daarbij staat het gezamenlijke belang voorop: het begeleiden van de gezonde ontwikkeling van hun kind(eren) in de nieuwe situatie.

Ouderschap Blijft is bedoeld voor ouders en hun kinderen t/m 18 jaar waarvan de ouders zijn gescheiden of daar mee bezig zijn, waarbij het nog niet lukt om de zorg- en opvoedtaken goed te verdelen. Bijvoorbeeld ouders die regelmatig conflicten hebben door een verschil in opvoedstijl. Voor kinderen is het belangrijk dat scheidende ouders hun zaken goed regelen. Ze willen contact houden met beide ouders en vinden het belangrijk dat ouders hun afspraken nakomen. Het is van belang om goed overzicht te krijgen op de beleving en de wensen van de kinderen. Hierbij kan er ook een gesprek met de kinderen plaatsvinden.

Het doel van Ouderschap Blijft is dat ouders na een aantal gesprekken weer afspraken maken in het belang van de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Er wordt gewerkt aan het oplossen van knelpunten en herstel van vertrouwen. Dat gebeurt doorgaans in vijf gesprekken. De gespreksleider is niet partijdig, bewaakt de afspraken en helpt de ouders om weer met elkaar te communiceren.

Begeleide omgangsregeling kinderen

Bent u gescheiden en heeft u kinderen, of zijn uw kinderen (tijdelijk) uit huis geplaatst? MEE & de Wering ondersteunt en begeleidt u bij de omgang met uw kind(eren).  De Begeleide Omgangsregeling (BOR) is een traject waarin zij u en uw (ex-)partner ondersteunen en begeleiden tijdens de omgang met uw kind(eren). Zij helpen u ook met het maken van afspraken over de omgang met uw kind(eren). In totaal kunnen zij 12 keer een omgangsmoment begeleiden. Doel van de BOR:

• Ouder(s) en kind(eren) hebben contact met elkaar 
• Ouder(s) en kind(eren) maken succeservaringen mee 
• De omgang blijft ook na de BOR doorgaan door middel van duidelijke afspraken

Samengestelde gezinnen

Bij samengestelde gezinnen zijn er vaak specifieke vragen over het maken van afspraken met nieuwe en ex-partner. Stiefgoed Alkmaar organiseert coaching en bijeenkomsten gericht op samengestelde gezinnen.

Hulpaanbod

Cursussen en bijeenkomsten voor kinderen en jongeren

Workshop De kinderen scheiden mee

De workshop De kinderen scheiden mee geeft kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar handvatten om met de (aanstaande) scheiding om te gaan en/of beter te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Het doel van de workshop is het voorkomen van problemen voortkomend uit een scheiding, het op gang brengen van de verwerking van een scheiding en het verminderen en/of voorkomen van miscommunicatie tussen ouders en kinderen. Kinderen kunnen ervaringen delen en ervaren hierbij dat zij niet ‘de enige’ zijn. Voorafgaand aan de workshop is er een aparte ouderbijeenkomst. Ouders krijgen dan informatie over wat een scheiding betekent voor een kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juiste manier in gesprek te gaan met kinderen over de (aanstaande) scheiding.

Villa Pinedo

Praten, lachen, klagen, huilen omdat je ouders gescheiden zijn kan op het forum of een op een met een buddy. Op Villa Pinedo vind je buddy’s die in dezelfde situatie zaten als jij en hebben dus heel veel wijze raad voor je.

Jongerenteam RCO De Hoofdzaak

Het Jongerenteam RCO De Hoofdzaak bestaat uit jongeren in en uit Alkmaar met een gevulde rugzak aan levenservaring in de jeugdzorg, verslavingszorg of maatschappelijke opvang. Met hun ervaring en gevulde rugzak bieden zij steun aan Alkmaarse jongeren die te maken hebben met de jeugdzorg, verslavingszorg of maatschappelijke opvang. In de cursussen die zij hebben gedaan binnen De Hoofdzaak hebben zij geleerd hoe zij eigen ervaringen in kunnen zetten om steun te bieden aan andere jongeren en hoe zij hulpverleners van advies kunnen voorzien om deze jongeren zo goed mogelijk te helpen.

Kinder- en puber rouwgroep RouwNouw

Een rouwgroep is een goede methode om als rouwend kind aandacht te besteden aan het rouwproces. Kinderen kunnen het moeilijk vinden om te praten over wat hen is overkomen en hoe dit vaak dagelijks voor hen doorwerkt.  Door middel van vaste thema’s kunnen ze ervaren hoe prettig het is om hun verhaal te delen, het verhaal van anderen te horen en te zien hoe anderen reageren op hun verlies. Naast de vaste thema’s wordt er ruimte geboden voor eigen inbreng en behoeftes.

KOPP/KOV groep

De doe- en praat groep KOPP KOV is bedoeld voor kinderen die een vader en/of moeder hebben met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Het doel van de groep is de kinderen een veilige plek te bieden, waar ze met andere kinderen over de situatie thuis kunnen praten.

gemeente Alkmaar

Informatie voor professionals

Deskundigheidsbevordering voor professionals
Deskundig in jeugdhulp: dit is een kennisplatform waarop trainingen, workshops en conferenties worden gepubliceerd voor professionals die met jeugd en gezinnen werken.  Deze activiteiten worden door verschillende organisaties verzorgd. Het beheer van de website wordt verzorgd door Parlan Jeugdhulp.

 • Stichting Groeimee: deze stichting biedt een breed scala aan SKJ geaccrediteerde trainingen op open inschrijving (individueel) of op maat voor uw organisatie aan.
  Onze trainingen bieden wij op maat en ieder gewenst niveau aan voor iedereen die met kinderen/ jongeren en hun gezinnen werkt en zijn kennis en vaardigheden wil vergroten om toe te passen in het werk.
 • Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen – Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming: deze landelijke richtlijn gaat over kinderen en jongeren van wie de ouders uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. Onderzoek laat zien dat deze groep meer problemen heeft dan kinderen en jongeren uit intacte gezinnen. In deze richtlijn worden de gevolgen, interventies en mogelijkheden voor samenwerking behandeld.

In Alkmaar is er een breed netwerk van partners opgestart rondom relatieversterking en echtscheiding, om optimale ondersteuning te kunnen bieden tijdens diverse relatiefases. In dit netwerk werken partners vanuit verschillende werkvelden samen.  Doel van deze aanpak is een afname van het aantal Alkmaarse kinderen dat te maken krijgt met de schadelijke gevolgen van een complexe scheiding. Dit doen we door ouders en kinderen met relatieproblemen/in echtscheiding eerder te bereiken:

 • Benutten van een zo breed mogelijk netwerk van professionals, met een actieve toeleiding naar hulp en ondersteuning.
 • Communicatie gericht op alle ouders met relatieproblemen/in echtscheiding op verschillende manieren
 • Communicatie gericht op zwangeren en ouders met jonge kinderen waar nog geen problemen zijn, maar waar wel het taboe doorbroken wordt van de ‘roze wolk’ van de zwangerschap en ouderschap en dat dit er ook mag zijn.


Op CJG Alkmaar ziet u ook hoe professionals in Alkmaar op dit vlak samenwerken. Interesse om aan te sluiten? Mail naar Mascha Geleijnse, coördinator CJG Alkmaar, via mgeleijnse@alkmaar.nl

Hulpaanbod

Jeugdhulp aanbod

Behoefte aan meer hulp?

Als bovenstaande opties niet passend zijn, omdat de problemen complex zijn, dan kun kunt u terecht bij de jeugd- en gezinscoaches. De jeugd- en gezinscoach kijkt samen met u welke ondersteuning nodig is om de hulpvraag op te lossen. Daarbij wordt altijd gekeken naar wat familie en directe omgeving kan betekenen. De jeugd- en gezinscoach onderzoekt of er oplossingen voorhanden zijn in de wijk zoals het aanbod aan cursussen of trainingen. Wanneer nodig kunnen specialisten ingezet worden om u te ondersteunen. Er is ook een speciaal team voor jongeren van 16 jaar en ouder.

Bel naar 14072 (gemeente Alkmaar) en vraag naar een jeugd- en gezinscoach of jeugdhulp. Of mail naar jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl. Vermeld de contactgegevens en de geboortedatum van het kind, dan nemen zij contact met u op.

Voorbeelden van gespecialiseerde jeugdhulp:

 • Ouderschap Blijft: Aan de hand van o.a. psycho-educatie, mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering richt de interventie zich op het verbeteren van de communicatie tussen de ouders en zorgen voor regelmatige contacten tussen kind(eren) en hun beide ouders.
 • Kinderen uit de knel: Dit is groepsbehandeling met een groep voor ouders en een voor kinderen. De behandeling is gericht op het verminderen van conflicten tussen ouders en het herstellen van het opvoedklimaat voor hun kinderen. Aan de interventie nemen zes gezinnen tegelijkertijd deel. Ook het sociale netwerk van het gezin wordt bij de interventie betrokken.
 • Parallel Solo Ouderschap: Dit is individuele coaching van ouder(s). Het doel is dat de ouder zijn/haar focus op de strijd met de andere ouder verplaatst naar zijn/haar kind, waarbij de ouder de eigen opvoedsituatie en relatie met zijn kind centraal stelt, met respect voor de relatie van het kind met beide ouders.
 • SCHIP-aanpak: Deze aanpak richt zich op (gescheiden) ouders met onderliggende verlieservaringen die bij de scheiding komen kijken, in plaats van op de zichtbare strijd die onderling wordt gevoerd. Het helpt ouders om als partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, zodat je verder kan als partners in ouderschap.
 • DEES (De-Escalatie bij vEchtScheiding): Dit richt zich op de-escalatie van de conflicten tussen scheidende ouders. Ouders werken gedurende DEES apart van elkaar aan de-escalatie met behulp van lees- en doe-opdrachten en persoonlijke gesprekken met hun eigen DEES-ouderbegeleider. Kinderen volgen een eigen kindprogramma. Het sociale netwerk van zowel ouders als kinderen vervult een belangrijke rol.
 • Begeleide omgang: dit helpt ouders na een scheiding met het maken van afspraken voor de omgang met de kinderen, als hen dast zelf niet lukt. Samen met de ouders wordt een plan opgemaakt om de omgang begeleid op te starten. De ondersteuning draagt bij aan de opbouw van het vertrouwen tussen de ouders, en biedt de mogelijkheid om te wennen aan een nieuwe situatie.
 • Kinderbehartiger: dit is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het kind en helpt hem om zijn wensen en behoeften in kaart te brengen. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven.
 • Individuele begeleiding Kind: Wanneer een kind moeite heeft met de scheiding, de veranderende situatie, het vinden van een nieuwe balans, het durven stellen van vragen, het praten over de situatie en het gevoel heeft tussen zijn ouders in te staan, kan gebruik worden gemaakt van individuele begeleiding. Er zijn verschillende vormen, bijvoorbeeld speltherapie.

Samenwerken in het belang van het kind

Bekijk de Scheidingsplein Vodcast

Scheidingsplein agenda

Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten waaraan je kunt deelnemen. Tijdens deze avonden zijn er ervaringsdeskundigen en professionals aanwezig die jou kunnen helpen. Een bijeenkomst geeft altijd nieuwe inzichten en helpt écht. Daarom organiseren wij deze events regelmatig. Klik op de agenda om de eerstvolgende data te bekijken.

Aanvullende informatie 

Vragen?

Wil je actief bijdragen aan de aanpak van scheidingsproblematiek van jouw gemeente? Of wil je een samenwerking met het wijkteam opzetten? 
Neem dan contact met ons op via het formulier hiernaast. Of mail of bel ons.

Mail

m.ton@heemskerk.nl

Mail je vraag aan het wijkteam

Je vraag komt direct bij het wijkteam van Alkmaar terecht. Zij zullen je zsm een reactie sturen. Je kunt ons alles vragen! Vul alsjeblieft je mailadres in zodat we je een reactie kunnen sturen.

Meer informatie?

Kijk hieronder ook eens naar andere websites over scheiden.

Centrum voor jeugd en gezin Alkmaar

14072
Voor vragen over jeugdhulp (via gemeente Alkmaar)

Crisisdienst Jeugd NHN

088-7778887
Crisisdienst Jeugd NHN
Voor directe hulp buiten kantoortijden om (na 17:00 uur)

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van diverse gemeenten in Noord Holland en hun ketenpartners. 

Meer informatie over dit initiatief vindt u op deze pagina.

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

" class="jet-video-iframe" allowfullscreen allow="autoplay;encrypted-media" title="youtube Videospeler" data-lazy-load="https://www.youtube.com/embed/jBZmjjv-KOA?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&autoplay=0&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0">
Play Video